RODO / Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Klauzula Informacyjna

rodo padlock

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Wszelkie pytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę prosimy kierować na adres Sprzedawcy (pawel.jurkun@softorder.pl).
3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celach:
3.1. odpowiedzi na zapytanie lub prośbę (np. e-mail, telefon),
3.2. realizacji Umowy lub Zamówienia, wykonania Umowy lub Zamówienia oraz ich rozliczenia,
3.3. przedstawienia oferty Sprzedawcy lub w ramach innych działań marketingowych,
3.4. przesyłania newsletterów,
3.5. realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie Umowy),
3.6. archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Sprzedawcy oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Sprzedawcy.
4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w szczególności mogą to być:
4.1. podmioty dostarczające usługi internetowe lub zasoby serwerowe, np. hostingodawcy,
4.2. biura rachunkowe obsługujące Sprzedawcę,
4.3. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych – podmioty obsługujące powyższe płatności w Sklepie internetowym. W takim przypadku dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
5. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy lub/i korzystania z serwisu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe Klientów przechowywane będą przez okres 6 lat.
8. W przypadku danych osób, które są stroną Umowy, podanie danych niezbędnych do wykonania Umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
9. Zgodnie z przepisami RODO Klientowi przysługuje prawo do:
9.1. dostępu do danych;
9.2. sprostowania danych;
9.3. usunięcia danych;
9.4. ograniczenia przetwarzania danych;
9.5. przenoszenia danych;
9.6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
9.7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania Sprzedawca przekaże odpowiedź (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Klienta) z uzasadnieniem odmowy.
10. W niektórych przypadkach Sprzedawca może odmówić uwzględnienia sprzeciwu Klienta na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów Klienta, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje Sprzedawcy, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).
11. Od dnia 25 maja 2018 Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080