RODO / Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Klauzula Informacyjna

rodo padlock

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony https://strzelnicaapp.pl/ jest Sprzedawca/Producent Oprogramowania.
 2. Administratorem danych osobowych Strzelców (osób rejestrujących się na zawody strzelectwa sportowego) zbieranych za pośrednictwem aplikacji Strzelnica.app jest Sprzedawca/Producent Oprogramowania.
 3. Sprzedawca/Producent Oprogramowania gromadzi i przetwarza dane Strzelców w związku z realizacją usługi Subskrypcji na rzecz Klienta za pośrednictwem aplikacji Strzelnica.app na podstawie odpowiedniej Umowy.
 4. Wszelkie pytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę/Producenta Oprogramowania prosimy kierować na adres pawel.jurkun@softorder.pl.
 5. Dane osobowe Klienta lub Strzelca mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę/Producenta Oprogramowania w celach:
  • odpowiedzi na zapytanie lub prośbę (np. e-mail, telefon),
  • realizacji Umowy lub Zamówienia, wykonania Umowy lub Zamówienia oraz ich rozliczenia,
  • przedstawienia oferty Sprzedawcy/Producenta Oprogramowania lub w ramach innych działań marketingowych,
  • przesyłania newsletterów,
  • realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie Umowy),
  • archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Sprzedawcy/Producenta Oprogramowania oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Sprzedawcy/Producentowi Oprogramowania,
  • procesu rejestracji Strzelca na zawody strzeleckie za pośrednictwem aplikacji Strzelnica.app,
  • potwierdzenia lub zmiany rejestracji Strzelca na zawody strzeleckie za pośrednictwem aplikacji Strzelnica.app,
  • przekazania Strzelcowi informacji dotyczących zawodów strzeleckich, udostępnienia wyników zawodów lub innych danych związanych z rejestracją Strzelca na zawody strzelectwa sportowego, 
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego lub Strzelców będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w szczególności mogą to być:
  • podmioty dostarczające usługi internetowe lub zasoby serwerowe, np. hostingodawcy,
  • dostawcy rozwiązań i technologii wykorzystywanych w związku ze świadczeniem usługi Subskrypcji,
  • biura rachunkowe obsługujące Sprzedawcę/Producenta Oprogramowania,
 7. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy lub/i realizacji usługi Subskrypcji lub/i rejestracji na zawody strzelectwa sportowego.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej).
 9. Dane osobowe Klientów przechowywane będą przez okres 6 lat. 
 10. Dane osobowe Strzelców przechowywane będą w czasie aktywnej usługi Subskrypcji, nie dłużej niż 6 lat.
 11. W przypadku danych osób, które są stroną Umowy, podanie danych niezbędnych do wykonania Umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.
 12. Zgodnie z przepisami RODO Klientowi oraz Strzelcowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
  • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
 13. Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania Sprzedawca/Producent Oprogramowania przekaże odpowiedź (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Klienta lub Strzelca) z uzasadnieniem odmowy.
 14. W niektórych przypadkach Sprzedawca/Producent Oprogramowania może odmówić uwzględnienia sprzeciwu Klienta/Strzelca na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy/Producenta Oprogramowania, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów Klienta/Strzelca, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje Sprzedawcy/Producentowi Oprogramowania, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).
 15. Od dnia 25 maja 2018 Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080